isogeochem 1.1.0

Function updates

New functions

New dataset

Misc

isogeochem 1.0.9

Misc

isogeochem 1.0.8

The first CRAN release

New functions

Function updates

Misc

isogeochem 1.0.7

New functions

Function updates

Misc

isogeochem 1.0.1