To cite package 'DescTools' in publications use:

Andri et mult. al. S (2021). DescTools: Tools for Descriptive Statistics. R package version 0.99.44, https://cran.r-project.org/package=DescTools.

Corresponding BibTeX entry:

 @Manual{,
  title = {{DescTools}: Tools for Descriptive Statistics},
  author = {Signorell {Andri et mult. al.}},
  year = {2021},
  note = {R package version 0.99.44},
  url = {https://cran.r-project.org/package=DescTools},
 }